نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۲ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
(تنظیم نشده) مایینمهرداددانشکده فنی و مهندسی / کامپیوتراستادیار
(تنظیم نشده)آقا طاهررضادانشکده فنی و مهندسی / عمران و نقشه برداریمربی
آهنگریزهرادانشکده مهندسی برق / الکترونیکاستادیار
ابراهیم‌کافوریکیاندانشکده مهندسی برق / الکترونیکاستادیار
احسانیآرشدانشکده مهندسی برق / قدرتاستادیار
(تنظیم نشده)احمدیحامد دانشکده فنی و مهندسی / کامپیوترمربی
احمری‌نژادامیردانشکده مهندسی برق / قدرتاستادیار
اخترافسانهدانشکده هنر و معماری / گرافیکمربی
اکبریعلیدانشکده هنر و معماری / معماری و شهرسازیمربی
انصاریانمقداد دانشکده مهندسی برق / قدرتاستادیار
(تنظیم نشده)اویسیزهرادانشکده فنی و مهندسی / مکانیکاستادیار
بابازادهفرشاددانشکده مهندسی برق / الکترونیکاستادیار
باباییمجتبیدانشکده مهندسی برق / قدرتاستادیار
بریمانینسیم دانشکده مهندسی برق / قدرتاستادیار
بصیریمیثم دانشکده مهندسی برق / الکترونیکاستادیار
بهزادینینادانشکده هنر و معماری / گرافیکمربی
(تنظیم نشده)بیاتمحمددانشکده فنی و مهندسی / مکانیکاستادیار
(تنظیم نشده)پیروز وندسهیلادانشکده هنر و معماری / معارفمربی
تاریمهتادانشکده هنر و معماری / معماری و شهرسازیاستادیار
تبریزیانمحمددانشکده مهندسی برق / قدرتاستادیار