نمایش ۳۲۱ تا ۳۳۱ مورد از کل ۳۳۱ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
همتیمحمددانشکده علوم انسانی / جغرافیااستادیار
همتی وینهمسعوددانشکده هنر و معماری / گرافیکمربی
هنریارمسعوددانشکده مهندسی برق / الکترونیکمربی
وحیدیعلیرضادانشکده علوم پایه / ریاضیدانشیار
ولدیشایستهدانشکده هنر و معماری / معماری و شهرسازیمربی
ولی شریعت پناهیمجیددانشکده علوم انسانی / جغرافیادانشیار
یاری خانیموسی دانشکده هنر و معماری / معارفمربی
یلفانیرامیندانشکده علوم انسانی / تاریخاستادیار
یوزباشیمریمدانشکده علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسیاستادیار
یوسفیسمیهدانشکده فنی و مهندسی / عمران و نقشه برداریاستادیار
یوسفیمحمددانشکده علوم پایه / شیمیدانشیار